‘I need thee every hour’

Choir: Shona, English. German.


I need thee every hour.
1. Ndinosimuda SHE, Kundibetsera,
Nzwi renyu ndigonzwa Kundinyaradza.

Refrain: Ndotsvaka imi moga, Mwoy’ wangu womushuva Nditaririre Jesu, Ndinyaradzei!

1. I need thee every hour, most gracious Lord;
no tender voice like thine can peace afford.

Refrain: I need thee, oh, I need thee; Every hour I need thee;
O bless me now, my Savior,
I come to thee.

2. I need thee every hour, stay thou nearby; temptations lose their power when thou art nigh.

2. Ndinosimuda, SHE! Sarai neni; Ndingazokunda vo Muri pandiri!

1. Ich brauch Dich allezeit, Du gnadenreicher Herr, Dein Name ist mein Hort, Dein Blut mein Freudenmeer.
Refrain: Ich brauch Dich, o ich brauch Dich, Jesu, ja, ich brauch Dich, ich muss Dich immer haben,
Herr, segne mich!

2. Ich brauch Dich allezeit, in Freude wie im Leid; Du bist mein Sonn und Schild jetzt und in Ewigkei